Bewust Zeyn is verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving zoals de AVG. Bewust Zeyn respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Iedereen mag transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit privacy statement informeren ik je hierover. Heb je over dit privacy statement vragen? Neem dan gerust contact op.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bewust Zeyn verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik mag verwerken:

 • Voor- en achternaam/bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bij mij gevolgde therapie, cursus of workshop
 • Mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om mijn dienstverlening voor je uit te kunnen voeren.
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Bewust Zeyn verwerkt gegevens die nodig zijn voor je behandeling of je deelname aan een cursus of workshop. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen ik je om jouw toestemming door middel van een intakeformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar is toestemming van de ouder of de voogd nodig.

Waarom we gegevens nodig hebben

Bewust Zeyn verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Het afhandelen van je betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistisch doeleinden;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Hoe lang we gegevens bewaren

Bewust Zeyn zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers voor zover van toepassing.

Delen met anderen

Bewust Zeyn deelt je gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bewust Zeyn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen website bezoek

Wij hebben passende maatregelen genomen om je bezoek aan het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruikt te voorkomen.

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bewust-zeyn.nl. Bewust Zeyn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

Bewust Zeyn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging teven te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bewust-zeyn.nl.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of omgaan met je rechten als client? Neem dan in ieder geval contact met ons op. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens

Kruisvaardersland 37 3994TL, Houten
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 73930482
Telefonnummer: 030-7510181
E-mailadres: info@bewust-zeyn.nl